Klimkin: Ucraina va implementa recomandările Comisiei de la Veneția cu privire la Legea educației

Ìèíèñòðû èíîñòðàííûõ äåë Øâåöèè (Ìàðãîò Âàëüñòðåì), Ëèòâû (Ëèíàñ Ëèíêÿâè÷þñ), Óêðàèíû (Ïàâåë Êëèìêèí) ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì îá îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ, â Êèåâå, 17 íîÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ucraina va implementa recomandările Comisiei de la Veneția privind punerea în aplicare a legii educației, care va fi pregătită în strânsă legătură cu comunitățile naționale, a scris în editorialul sau din „Adevărul european”, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Pavel Klimkin, notează paginaderusia.

Potrivit acestuia, Comisia de la Veneția a declarat că legea ucraineană, fiind o lege-cadru, oferă suficient spațiu pentru învățământul în limbile minorităților naționale.

Dispozițiile și detaliile ar trebui consacrate într-un Plan separat de implementare a ”Legii învățământului” și apoi, dacă este necesar, prin ”Legea privind învățământul secundar general”, care este în curs de elaborare.

„Așa cum recomandă Comisia, aceste prevederi și documente vor fi pregătite în strânsă legătură cu comunitățile naționale”, a spus Klimkin.

El a menționat că pentru partea ucraineană este extrem de important faptul ca Comisia considera consolidarea poziției limbii ucrainene în educație ”nu doar legală, ci și lăudabila”.

Amintim ca, pe 8 decembrie, Comisia de la Veneția a adoptat o decizie privind dispozițiile din noua lege a Ucrainei „Cu privire la educație” despre predarea în limba de stat, limbile minorităților și alte limbi.

Decizia arata că promovarea limbii de stat și a obligației cunoașterii sale pentru toți cetățenii este „un obiectiv legitim și chiar lăudabil al statului”. Același lucru se aplică măsurilor pentru învățarea limbii de stat de către toți cetățenii, reprezentând calea de depășire a inegalităților existente și a integrării efective în societate a persoanelor aparținând minorităților naționale.

În plus, Comisia de la Veneția a precizat că Ucraina ar trebui să modifice „articolul privind limba de predare”, revizuind interdicția limbii ruse.

Textul recomandărilor Comisiei de la Veneția privind punerea în aplicare a legii educației poate fi accesat aici: www.venice.coe.int

Lasă un răspuns