Lukaşenko s-a declarat gata să introducă pacificatorii în Donbas

MINSK, BELARUS - APRIL 6, 2018: Belarus' President Alexander Lukashenko attends an extended meeting of the CIS (Commonwealth of Independent States) Council of Foreign Ministers. Alexander Shcherbak/TASS

Áåëîðóññèÿ. Ìèíñê. 6 àïðåëÿ 2018. Ïðåçèäåíò Áåëîðóññèè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë (ÑÌÈÄ) ÑÍÃ â ðàñøèðåííîì ôîðìàòå. Àëåêñàíäð Ùåðáàê/ÒÀÑÑ

Președintele Belarusului, Alexandr Lukaşenko, și-a anunțat disponibilitatea de a introduce forţe pacificatoare în Donbas și de a prelua controlul unei secțiuni a graniței ruso-ucrainene.

„Dacă doriți ca noi să închidem o porţiune de 400 de kilometri din graniţa între Ucraina și Rusia, care acum nu este controlată de autoritățile ucrainene, noi vom închide această porţiune de frontieră. Deși pentru mine este o problemă mare să ne implicăm în acest conflict, dar sîntem pregătiți să trimitem acolo pacificatori, polițiști de frontieră, trupe, după cum doriți, dar sîntem pregătiți să închidem această porţiune a graniței dacă există un acord între cele două părți”, a declarat Lukașenko în cadrul unei conferințe de presă cu mass-media din Ucraina.

Șeful republicii a subliniat că respectă poziția unei unei Ucraine integre și indivizibile, iar Minskul va continua să facă tot posibilul pentru reglementarea conflictului din Donbas.

Добавить комментарий