Plată pentru căldură în rate

Æåíùèíà äåëàåò ïîäñ÷åò êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé â Îäåññå, 15 ÿíâàðÿ 2016 ã. Ôîòî Øåïåëåâ Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei intenționează să propună cetățenilor, care nu se folosesc de subvenții, să achite plățile pentru serviciile comunal-locative în rate – timp de 12 luni. O astfel de idee a apărut în timpul examinării tarifelor în rândurile coaliției de guvernământ.

Despre aceasta Premierul Volodymyr Groisman a declarat la întâlnirea cu reprezentanții sindicatelor. Împărțirea plății pentru consumul de energie termică în perioada toamnă-iarnă pe 12 luni va ușura un pic povara asupra bugetului familiei.

Locatarii sunt puși în fața dilemei – ori se folosesc de subvenții, ori achită în rate plata enormă pentru energia termică. Această „bomboană” din partea Guvernului e tot în folosul celor ce se îmbogățesc datorită aplicării sistemului de subvenții și, evident, se împotrivesc trecerii la monetizare, când oamenilor concreți li se dă bani concreți. Iar aceasta duce la economisirea energiei, pe când subvențiile sunt cerate cu orice intenții de economisire.

Lasă un răspuns