Saakaşvili a intrat în greva foamei. Susținători săi cernăuțeni au făcut apel la mobilizare

Áûâøèé ïðåäñåäàòåëü Îäåññêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè, ëèäåð "Äâèæåíèÿ íîâûõ ñèë" Ìèõàèë Ñààêàøâèëè ðàçãîâàðèâàåò ïî òåëåôîíó, íà òåððèòîðèè ïàëàòî÷íîãî ãîðîäêà, âîçëå Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðàèíû, â Êèåâå, 6 íîÿáðÿ 2017 ã. Óòðîì 5 äåêàáðÿ ñèëîâèêè ïðîâåëè îáûñêè â êâàðòèðå, ãäå ïðîæèâàåò Ñààêàøâèëè. Ïîçæå îíè çàäåðæàëè Ñààêàøâèëè è ïîñàäèëè â àâòîìîáèëü, îäíàêî àêòèâèñòû çàáëîêèðîâàëè ïðîåçä ýòîãî àâòî è âî âðåìÿ ñòû÷êè ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè ðàçáèëè îêíà, ñëîìàëè äâåðè â ìèêðîàâòîáóñå è îñâîáîäèëè Ñààêàøâèëè. Ïîëèòèê è åãî ñòîðîííèêè ïðèøëè ê Âåðõîâíîé Ðàäå. 6 äåêàáðÿ óòðîì ïðàâîîõðàíèòåëè íà÷àëè ãðîìèòü ïàëàòêè â Ìàðèèíñêîì ïàðêå. Ìèòèíãóþùèå â ýòî âðåìÿ ñïàëè. Ïðîòåñòóþùèå íà÷àëè çàùèùàòüñÿ îò ïðàâîîõðàíèòåëåé ïåòàðäàìè. Ïîñëåäíèå ïðèìåíèëè ñëåçîòî÷èâûé ãàç è ïîâàëèëè çàáîð.  îòâåò ìèòèíãóþùèå íà÷àëè áèòü èõ äåðåâÿííûìè è ìåòàëëè÷åñêèìè áðóñêàìè - ïðàâîîõðàíèòåëè îòñòóïèëè.  Ìàðèèíñêîì ïàðêå íàõîäÿòñÿ àâòîáóñû ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè. Çäàíèå ïàðëàìåíòà íàõîäèòñÿ ïîä óñèëåííîé îõðàíîé. Ìèõàèë Ñààêàøâèëè çàÿâëÿåò î ãîòîâíîñòè ïðèíÿòü ñëåäîâàòåëåé íà òåððèòîðèè ïàëàòî÷íîãî ãîðîäêà âîçëå ïàðëàìåíòà. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Mihail Saakașvili, fostul guvernator al regiunii Odesa, liderul partidului „Mișcarea forțelor noi”, a intrat în greva foamei în semn de protest, după ce a fost arestat seara trecută la Kiev.

Despre aceasta a declarat jurnalistul Volodymyr Fedorin, un aliat apropiat al politicianului, dar și avocatul său Ruslan Cernoluțki.

Aproximativ o sută de susţinători ai fostului lider georgian s-au strâns în fața centrului de detenție unde fusese amplasat Saakașvili, scandând „ruşine”. Prima audiere în acest caz ar urma să aibă loc luni la Kiev.

În același timp, susținători lui Șaakașvili din Bucovina au făcut apel la mobilizare generală. Reprezentanții partidului „Mișcarea forțelor noi” din Cernăuți au îndemnat cetăţenii pe paginile din reţelele de socializare să implice activ în toate acțiunile de susținere a politicianului și să se alăture amplului protest cu genericul „impeachment popular” care se desfășoară mâine la Kiev.

Reamintim că autoritățile l-a acuzat pe Mihail Saakaşvili că încearcă să preia puterea prin forţă, folosindu-se de protestele anti-corupţie. Procurorul general Iuri Luţenko a susţinut că Biroul său deţine dovezi că Saakaşvili ar fi primit mijloace financiare de la un afacerist ucrainean din Rusia, pentru a finanţa protestele anticorupţie din Ucriana.

Foto: UNIAN

Lasă un răspuns