Ucraina va primi 600 de milioane de euro din partea Uniunii Europene (VIDEO)

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí è ïðåçèäåíò Åâðîïåéñêîé Êîìèññèè Æàí-Êëîä Þíêåð âî âðåìÿ âñòðå÷è â Áðþññåëå (Áåëüãèÿ), 19 èþëÿ 2016 ã.  ýòîò äåíü ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû Âëàäèìèð Ãðîéñìàí íàõîäèòñÿ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Áðþññåëå. Ôîòî Ñèðîòêèíà Àíàñòàñèÿ / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ucraina va primi un împrumut de 600 milioane de euro din partea Uniunii Europene în săptămânile următoare, a anunțat vineri președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, după întrevederea avută la Bruxelles cu prim-ministrul ucrainean Volodimir Groisman, transmite Agerpres.ro

Juncker a mai anunțat că se așteaptă ca liberalizarea vizelor pentru cetățenii ucraineni să intre în vigoare în această vară. Măsura le va permite ucrainenilor să călătorească fără vize în țările Uniunii Europene pentru o perioadă de 90 de zile, prevederea fiind valabilă și reciproc.

„În ultimii doi sau trei ani, Ucraina a realizat reforme de o amploare mai mare decât cele din ultimii 20 de ani”, a declarat Juncker după întrevedere.

„Ucrainenii au dreptul să primească ceva în schimbul eforturilor de reformă”, a subliniat șeful Comisiei Europene.

Acordarea celei de-a doua tranșe de împrumut a fost blocată în urma unei interdicții impuse de Ucraina la exporturile de masă lemnoasă. Un proiect de lege recent introdus de guvernul de la Kiev în parlament vizează însă tocmai ridicarea acestei interdicții.

„Suntem mulțumiți de modul în care guvernul tratează această problemă”, a comentat Juncker după discuțiile cu partea ucraineană.

Pe de altă parte, Jean-Claude Juncker a exprimat puternica îngrijorare a Comisiei Europene față de recenta escaladare a violențelor în estul Ucrainei, pronunțându-se în „favoarea respectării de către toate părțile a suveranității ucrainene”.

Добавить комментарий