Urmele barbarilor din secolul al XXI-lea

6700e7b8

6700e7b8Ceea ce se întâm­ plă în pre­ zent în Don­ bas i-ar înfri­ co­ şa chiar pe călă­ ii din ulti­ mul răz­ boi mon­ dial. În urma sepa­ ra­ tiş­ ti­ lor, insur­ gen­ ţi­ lor, tero­ riş­ ti­ lor, mer­ ce­ na­ ri­ lor veniţi din ţara veci­ nă rămâ­ ne pământ ars. Pen­ tru aceşti bar­ bari din seco­ lul al XXI-lea pămân­ tul Don­ ba­ su­ lui e străin şi oame­ nii care tră­ iesc aici, de ase­ me­ nea le sunt străini.  Misi­ u­ nea lor e să nimi­ ceas­ că totul ce le stă în cale: ora­ şe şi sate, între­ prin­ deri şi infras­ truc­ tu­ ră, oameni paş­ nici. Pen­ tru aceas­ ta vor tre­ bui nea­ pă­ rat să răs­ pun­ dă.

Lasă un răspuns