Noul sarcofag care trebuie să oprească răspândirea radioactivității de la centrala nucleară de la Cernobîl a fost pus în funcțiune

Óêðàèíà. Ïðèïÿòü. Èíæåíåðû íà òåððèòîðèè ÷åòâåðòîãî áëîêà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî áåçîïàñíîãî ñàðêîôàãà íàä ñòàðûì îáúåêòîì "Óêðûòèå" íà÷àëîñü â 2012 ãîäó ïîñëå ìàñøòàáíûõ ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò íà ïëîùàäêå. Èç-çà áîëüøèõ ðàçìåðîâ ñàðêîôàãà åãî ïðèøëîñü ñòðîèòü äâóìÿ ÷àñòÿìè, êîòîðûå áûëè ïîäíÿòû è óñïåøíî ñîåäèíåíû â 2015 ãîäó. Âíóòðè àðêè óñòàíîâëåí êðàí äëÿ äåìîíòàæà ñóùåñòâóþùåãî ñòàðîãî ñàðêîôàãà è îñòàòêîâ ÷åòâåðòîãî ýíåðãîáëîêà. Íîâûé ñàðêîôàã èìååò ïðîåêòíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè 100 ëåò. Åãî ñòðîèòåëüñòâî îáîøëîñü ⠈1,5 ìëðä. Ïåòð Ñèâêîâ/ÒÀÑÑ

Noul sarcofag care acoperă deșeurile radioactive ale reactorului distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl din Ucraina, a fost pus, miercuri, în funcțiune în mod oficial și plasat sub controlul autorităților.

Construit de către consorțiul Novarka, o asociere a grupurilor Bouygues și Vinci, structura de 108 metri înălțime și 36.000 de tone a fost realizată în 2016, însă a fost finalizată complet în 2018.

Realizarea sarcofagului, care trebuie să asigure securitatea șantierului pentru următorii 100 de ani, va permite dezafectarea precedentului sarcofag instalat de către autoritățile vremii.

Construirea sarcofagului care a costat peste 1,5 miliarde de euro a fost finanțată de către Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare (BERD) și comunitatea internațională.

„Este o nouă etapă pentru transformarea Cernobîlului într-un mediu sigur și fără pericol”, a transmis BERD într-un comunicat.

„Astăzi, primim cheile instalației, creată prin eforturile a zeci de țări pentru a proteja întreaga planetă și umanitate de contaminarea radioactivă”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prezent la ceremonia oficială.

Reactorul numărul 4 al centralei de la Cernobîl a explodat pe 26 aprilie 1986, contaminând, potrivit unor estimări, până la trei sferturi din Europa. După această catastrofă, autoritățile au evacuat sute de mii de persoane și un vast teritoriu, care acoperă peste 2.000 de kilometri pătrați, rămâne încă abandonat.

Trei alte reactoare ale centralei au continuat să opereze după tragedie. Ultimul a fost închis în 2000, marcând sfârșitul întregii activități industriale de la Cernobîl.

Lasă un răspuns