475,4 milioane de grivne pentru necesitățile armatei

COMM ÀÐÕÈ ÓÍÈÀÍ Óêðàèíñêèå ìèðîòâîðöû â Ëèâàíå âåñíîé â 2002 ã. Ðóêîâîäñòâî ÎÎÍ ðåøèëî çàìåíèòü óêðàèíñêèé áàòàëüîí â ñîñòàâå ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë â Ëèâàíå â ñâÿçè ñ âûÿâëåííûìè ôèíàíñîâûìè çëîóïîòðåáëåíèÿìè, äîïóùåííûìè óêðàèíñêèìè âîåííûìè.  ÷åòâåðã ïðåññ-ñëóæáà ÎÎÍ îáíàðîäîâàëà ñîâìåñòíîå çàÿâëåíèå Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé è Óêðàèíû, â êîòîðîì âûðàæàåòñÿ, ÷òî ôèíàíñàìè ÎÎÍ çëîóïîòðåáëÿëî êîìàíäîâàíèå óêðàèíñêîãî áàòàëüîíà ïðåäûäóùåé ðîòàöèè.  ñâÿçè ñ ýòèì äåïàðòàìåíò ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèé ÎÎÍ çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò íåâîçìîæíûì äàëüíåéøåå âûïîëíåíèå ìèðîòâîð÷åñêîé ìèññèè â Ëèâàíå ïðåäñòàâèòåëÿìè Âîîðóæåííûõ Ñèë Óêðàèíû, êîòîðûå áóäóò çàìåíåíû âîåííûì ñîåäèíåíèåì èç äðóãîé ñòðàíû. Óêðàèíà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèÿõ ñ 1992 ãîäà. 
 íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 3 òûñ. óêðàèíñêèõ ìèðîòâîðöåâ íåñóò ñëóæáó â ìèññèÿõ ÎÎÍ.  ÷àñòíîñòè, óêðàèíöû ñëóæàò â Ëèâàíå, Ñüåððà-Ëåîíå, Êîñîâî, Ãðóçèè, Ýôèîïèè è Åðèòðåè, Êîíãî, Ëèáåðèè, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûõ ñèëàõ ïî ïîääåðæêå ìèðà â Êîñîâî, ñîâìåñòèìûõ ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèëàõ â Ïðèäíåñòðîâñêîì ðåãèîíå Ìîëäîâû, óêðàèíñêîì ìèðîòâîð÷åñêîì êîíòèíãåíòå â ñîñòàâå ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ñèë â Èðàêå. Íàèáîëüøàÿ ìèññèÿ óêðàèíñêèõ ìèðîòâîðöåâ â Èðàêå. Îäíàêî Óêðàèíà íàìåðåâàåòñÿ âûâåñòè ñâîèõ ñîëäàò ñ Èðàêà äî îêòÿáðÿ 2005 ãîäà.   ïðîøëîì ãîäó Óêðàèíà ïîëó÷èëà çà ó÷àñòèå â ìèðîòâîð÷åñêèõ ìèññèÿõ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé 75 ìëí. äîëëàðîâ.
Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Pe parcursul primelor 7 luni ale anului curent locuitorii regiunii Cernăuți au achitat 20,9 milioane de grivne impozit militar pe venit. În special, contribuția din luna iulie a bucovinenilor a fost de 14,2 milioane de grivne, informează Inspectoratul Fiscal. Creșterea fondurilor destinate armatei se explică prin creșterea numărului de persoane angajate oficial, care primesc salarii legale. În total, de la introducerea impozitului militar, în luna august 2014, regiunea Cernăuți a achitat 475,4 milioane de grivne pentru necesitățile armatei.

2014 – 29,6 milioane grivne

2015 – 88,3 milioane grivne

2016 – 106,2 milioane grivne

2017 – 148,6 milioane grivne.

Reamintim că în anul 2014 Rada Supremă a aprobat un proiect de lege privind introducerea temporară a unui impozit militar de 1,5% din venit, pentru finanţarea forţelor armate, în condiţiile în care Ucraina cheltuieşte sume uriașe în lupta cu separatiştii din Estul ţării. Impozitul prevede colectarea a 1,5 la sută din veniturile persoanelor fizice, inclusiv salarii, bonusuri, plăţi compensatorii, premii de la loterii şi câştiguri de la jocurile de noroc.

Lasă un răspuns