Poroșenko: Statul restituie ucrainenilor limba maternă, protejând în același timp și drepturile minorităților naționale

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî âûñòóïàåò ñ åæåãîäíûì ïîñëàíèåì î âíóòðåííåì è âíåøíåì ïîëîæåíèè Óêðàèíû â Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû, â Êèåâå, 7 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. Ôîòî Ïàëèí÷àê Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ
Președintele Petro Poroșenko, în cadrul unei întâlniri cu primarii nou aleși ai comunităților teritoriale unite din Ucraina, a declarat că grație reformei sistemului de învățământ, statul va restitui limba maternă ucrainenilor, protejând în același timp și drepturile minorităților naționale, transmite Unian.
 
Șeful statului a dat asigurări că datorită legii noi a învățământului, care a fost promulgată la 25 septembrie a.c, fiecare cetățean al Ucrainei va vorbi în limba ucrainean și nu numai.
„Statul ucrainean, după adoptarea ambițioasei reforme a sistemului de învățământ, care este vitală pentru asigurarea calității procesului educațional modern, va restitui ucrainenilor, limba maternă și va proteja în același timp și drepturile minorităților naționale. Cetățenii ucraineni vor vorbi în limba ucraineană, dar de dorit este și în câteva alte limbi”, a spus Poroșenko.

Lasă un răspuns